Vicieuze cirkels. 1


Het nakende einde van omgekeerde lockdown als alternatief. Vicieuze cirkels…

(Vicieuze cirkels om politiek en experten zelfbehoud te waarborgen)

Een zeer interessant artikel van Sam Leendert, ook gekend als Sam Brokken.

Waar ik reeds voor waarschuwde in augustus 2020 (Omgekeerde Lockdown) hebben we nu bereikt: de vicieuze cirkel. In een jaar onder lockdown en bijhorende maatregelen hebben we al vele (kleine en grote) pieken en dalen gekend. Simpele conclusie? De maatregelen hebben nooit gewerkt.

Na een jaar zijn de experten, media en het beleid zowat vrienden geworden, er ontstaat in zulke situatie een verbondenheid waarbij er een bijna blindelings onderling vertrouwen groeit. Vermits de experten nagelaten hebben om van koers te veranderen en iets te leren uit de steeds groeiende hoop aan wetenschappelijke evidentie hebben ze zichzelf vastgereden in een straatje zonder eind. Het zwakke politieke bestel in dit land zorgt ervoor dat de experten makkelijk worden gevolgd (1).

De media propageren verder alleen de dominante mening, zonder enige reflectie (2). Voortschrijdend inzicht wordt totaal genegeerd, het zou hen dan ook duur te staan komen als ze het huidige narratief en maatregelen lossen en… .alles hetzelfde bleef (3).

Er wordt dus halsstarrig gepoogd om telkens weer met cirkelredeneringen het gelijk te halen. Als de voorspelling dan niet uitkomt en cijfers gaan de hoogte in, wat al vaker het geval was, dan was het de schuld van de burger. Als het per ongeluk toch positief kantelde, dan was het een pluim op hun hoed. Niets van dat alles, want niets heeft al bijgedragen tot de oplossing. Vandaar nu de volle inzet op vaccinaties die maar zeer beperkt nuttig zijn. Als het dan mislukt kunnen ze het daar op afschuiven.

DE WETENSCHAPPELIJKE REALITEIT

DE MORTALITEIT

0,23% globaal, ondertussen al 0,22% (op basis van eigen berekening)
0,002% onder 10 jaar, 0,01% onder 25 jaar
0,05% onder de 70 jaar (4,5)

Er zijn nu twee opties. Eén, het virus gaat nog een kleine derde golf tonen zoals we zagen bij eerdere uitbraken (o.a. Spaanse griep) en het wordt endemisch (zoals de griep nu) (6). Of we zien nu het laagst bereikte peil van mortaliteit dat vanaf volgend jaar terug gaat stijgen.

(influenza jaarlijks tot 650.000 doden in niet-pandemisch jaar en dit al decennia lang, vermoedelijke onderschatting want nooit op dezelfde schaal getest)

GEVOLGEN LOCKDOWN MAATREGELEN

Geen correlatie met mortaliteit (7, 8, 9, 31)
Lockdowns nauwelijks effect (8, 9, 10)
Nut mondmaskers is zeer beperkt (11, 12)
Hogere mortaliteit bij ouderen (13)
Hogere economische schade (14)
Psychologische schade (zie verder)

STIJGENDE CURVES

Dat de cijfers steeds weer stijgen na een koudere periode, waarbij er tevens minder UV licht is, zien we steevast opnieuw. Twee redenen: mensen blijven meer binnen (transmissies vinden hoofdzakelijk plaats binnenshuis) én het virus wordt actiever. Door het koude weer van de afgelopen weken kan men nu al besluiten dat er tot op zijn minst binnen twee weken nog stijgingen zullen zijn. Redenering van ‘experten en beleid’: strengere maatregelen. Als het dan binnen drie weken warmer wordt dalen de cijfers automatisch en dan zal de uitleg zijn: “zie je wel, de maatregelen werken”. Eigenaardig dat klimatologie nooit als parameter wordt gebruikt ondanks het wetenschappelijke bewijs hiervoor (7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21).

VACCINATIES

De vaccins die nu voorhanden zijn hebben nog een werkzaamheid tussen de 0% en 50%. Deze werden geproduceerd op basis van de originele stammen, we zijn nu al 7000 mutaties verder. Kortom, hiermee verklaren dat we nu minder doden hebben bij de ouderen is onzin (23 -28).

Meer nog, ouderen maken veel minder antistoffen aan en al zeker niet bij een vaccin dat halfslachtig werkt. Meer nog, uit gelekte documenten van de EMA blijken de eerste batches van het Pfizer-vaccins afgebroken (en dus niet werkzame) mRNA deeltjes te bevatten, in sommige batches waren er maar voor 55% deeltjes aanwezig i.p.v. 100%.

Werkzaamheid is dus zeer laag tot onbestaande (29). Maar we prikken rustig verder. AstraZeneca’s bloedklonters worden weggezet als irrelevant want evenveel thromboses merkbaar als in de gezonde populatie. Er wordt wel niet bij verteld dat bijwerkingen vaak niet worden aangemeld (30).

COMPLICATIES DOOR VACCINS

Er verschijnen meer en meer studies die wijzen op de potentiële gevaren van de huidige vaccinatiestrategie. Eerst en vooral kan er sprake zijn van ADE, een overreactie van het immuunsysteem wat eerder werd gezien in de ontwikkeling van vaccins tegen SARS, MERS en RSV waardoor deze vaccins nooit op de markt kwamen. Studies trouwens die vijf jaar liepen!. SARS-CoV-2 deelt dezelfde genomen met voornoemde (32-34).

Verder wordt er nu ook gewaarschuwd in de literatuur voor “immune evasion”. Door oude stammen te gebruiken bij het opwekken van antistoffen en dan in contact te komen met de nieuwere varianten zien ze nu dat deze mutaties de opgebouwde immuunreactie ontwijken en vooral bij personen met een zwakkere immuniteit kunnen zorgen voor (dodelijke) complicaties (35-38).

INVLOED VAN STRESS & PSYCHOSOCIALE FACTOREN

Stress, eenzaamheid, gebrek aan zingeving, isolatie en ontberen van sociaal contact heeft rechtstreeks een invloed op ons immuniteitssysteem. Naast de stijgende klachten tot ongeveer 60% voor mentale problemen, verzwakt het secundair ons immuunsysteem. Ook de media is beschreven als oorzaak van negatieve stress met angst-beeldvorming (39-42).

OVERHYGIENISCHE MAATREGELEN

Sinds meer dan een jaar wordt ons op vele manieren contact met ziekteverwekkers ontzegd. Alles is té clean, door minder contact met andere mensen, door niet meer naar horeca, fitness, sportclubs en sociale activiteiten te gaan verzwakt ons immuunsysteem nog verder door gebrek aan immuniteitsimpulsen (43-47).

LEEFTIJDSDALING BIJ ZIEKENHUISOPNAMES

De zwakkere ouderen zijn, door gebrek aan efficiënte shielding (bescherming) in de eerste golf al aan het virus onderdoor gegaan in de WZC (13). Je kan nu eenmaal maar één keer overlijden. Dat nu meer opnames voorkomen bij de jongere populatie is dan ook niet vreemd. Zij worden al een jaar onder lockdown geplaatst en dit in combinatie met overhygiënsche maatregelen en door stress/psychosociale factoren ook nog verdere daling van de immuniteit. Zo wordt iedereen op termijn vatbaarder voor infectie. De volgende groep zullen de kinderen worden.

MORTALITEIT

Ondanks, de licht, stijgende cijfers in opnames zien we al vier weken één constante. De overlijdens blijven rond de 20-25/dag hangen. Dit wijst er nogmaals op dat besmettingen een slechte parameter zijn. Het virus is dus niet agressiever, mogelijks iets besmettelijker. Deels zal het ook te verklaren zijn omdat de jongere generaties, ondanks het feit dat ze tegen een verzwakte immuniteit aankijken, globaal nog sterk genoeg zijn om dit te boven te komen. Verder krijgen we (en dat is nu nog anekdotisch) vele meldingen van intensivisten die ons eerstelijns-info bezorgen, dat de jongere generaties vooral koorts en griepsymptomen vertonen die ze ook zien bij de seizoensgriep. Door de angst laten velen zich nu toch opnemen en zijn ze na een week al thuis. Een deels geïnduceerde ‘overbelasting’ van de ziekenhuizen.

OVERBELASTING VAN HET SYSTEEM?

We spreken over een 500-tal IC opnames op dit ogenblik. Enkele reflecties. 500 personen op 11,7 miljoen inwoners (!!). Daarvan ligt nog geen 5% aan kunstmatige beademing. Dit maakt dus dat er gemiddeld 4-5 patiënten per ziekenhuis zijn opgenomen. Dagelijks worden er in dit land ongeveer 7.000 mensen opgenomen voor allerlei pathologieën. Dagelijks sterven er tussen de 300 à 400 mensen ziekten, ouderdom of combinatie van beide.

Dit land heeft al sinds 2012 een chronische overbelasting van de IC-diensten met een constante opname van 81% in niet epidemische/pandemische seizoenen (48). De spoeling is altijd dun geweest. Waar ligt dan het probleem? Bij de zeer licht stijgende cijfers?

Herinner u dat we in 2020 gemiddeld met een onderbelasting van de ziekenhuizen zaten van 14% met pieken tot 40%. Dit wordt dan uitgelegd als “we moesten bedden beschikbaar houden” of is het eerder slecht beleid en gebrek aan degelijk crisismanagement?

KINDEREN AAN DE BEURT

Kinderen maken de ziekte in hoofdzaak asymptomatisch door en zijn tout court minder ontvankelijk voor het virus, althans nu nog. Hen testen of vaccineren heeft vanuit wetenschappelijk standpunt geen enkel nut. Het is echter de laatste horde binnen de populatie die nog niet werd onderworpen (49-51). Vaccins zijn in deze nutteloos en toch begint de farma met ‘testen’ binnen deze populatie. Ook bij hen zullen de cijfers dan pas ten vroegste na 3 jaar worden vrijgegeven. Een medisch experiment op uw kinderen.

VICIEUZE CIRKEL

Zoals ik reeds voorspelde in augustus zou het huidige beleid leiden tot vicieuze cirkels. Een drievoudige verzwakking van ons immuunsysteem zorgt nu al voor hogere vatbaarheid tot infectie bij een populatie die intrinsiek nauwelijks last zou hebben. Dat deze stilaan onderhevig worden aan complicaties valt op termijn niet meer uit te sluiten. Ook kinderen dreigen op termijn te weinig natuurlijke weerstand meer te hebben zodat het beleid alweer kan toeteren hoe belangrijk het is om iedereen te vaccineren en constant onder lockdown te houden. Een selffulfilling prophecy.

Lockdown-maatregelen dragen niet bij tot de oplossing zoals vele landen nu al hebben bewezen, integendeel zelfs. Er wordt geen rekening gehouden met de invloed van de klimatologische omstandigheden, noch met het beperkte nut van vaccinaties bij de gezonde actieve bevolking en kinderen. Ook de mogelijke negatieve consequenties van vaccinaties krijgen geen plaats in de afweging.

En last but not least gaat de overheid nu massaal inzetten op onze kinderen. Kinderen zijn het hoogste goed, als men de maatschappij nu zover krijgt dat ouders hun kinderen aan deze aanpak onderwerpen zijn alle grenzen weg. Eens we toestaan dat onze kinderen, zonder enige noodzaak, mee afglijden weet de overheid dat ze elke barrière hebben weggewerkt. Vanaf dan krijg je alles verkocht.

De enige zinnige oplossing is NU, niet morgen, NU alles loslaten!!

Zo komen we elke dag opnieuw in contact met de ‘laatste virus-updates’ en is ons immuunsysteem gewapend tegen de nakende mutaties. Nu vegen we het virus constant onder mat waardoor we niet gewapend kunnen worden. Een vaccin dat 8 maanden achterloopt op de mutaties zal nooit zo efficiënt zijn. Buiten de zwakkeren in de samenleving met minder contacten heeft er, op dit ogenblik, niemand baat bij vaccinatie. (net als bij de seizoensgriep)

Als we nu nog langer talmen is er geen weg meer terug en zal een omgekeerde lockdown binnen een jaar onmogelijk worden. We verzwakken collectief verder waardoor de omgekeerde lockdown een gevaar dreigt te worden.

Voortschrijdend inzicht over mijn eigen voorstel, iets wat onze experten al een jaar naast zich neerleggen. Waarom?
Wel, de politiek volgt de WHO en de experten. De experten hebben een beeldvorming gelanceerd waar ze niet meer uit terug kunnen. Als ze de recentste wetenschappelijke publicaties zouden volgen moeten ze toegeven dat ze het fout hebben aangepakt. Persoonlijke schande en afstraffing. De politiek durft zelf geen andere beslissing nemen of ze worden maatschappelijk afgestraft. Of hoe de angst tot zelfbehoud van enkelen kan leiden tot de catastrofe voor velen.

REFERENTIES

1) Popelier, P. (2020). COVID-19 legislation in Belgium at the crossroads of a political and a health crisis. Theory & Practice of Legislation, 8(1/2), 131-153.
2) Mauri-Ríos, M., Ramon-Vegas, X., & Rodríguez-Martínez, R. (2020). Media coverage of the Covid-19 crisis: recommendations and proposals for self-regulation. El Profesional de la Información, 29(6), 1-16. doi:10.3145/epi.2020.nov.22
3) Lavazza, A., & Farina, M. (2020). The Role of Experts in the Covid-19 Pandemic and the Limits of Their Epistemic Authority in Democracy. Frontiers in Public Health, 8(356). doi:10.3389/fpubh.2020.00356
4) Levin AT, Hanage WP, Owusu-Boaitey N, Cochran KB, Walsh SP, Meyerowitz-Katz G. Assessing the age specificity of infection fatality rates for COVID-19: systematic review, meta-analysis, and public policy implications. European Journal of Epidemiology 2020; 35(12): 1123-38.
5) Ioannidis, J. P. A. (2021). Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data. Bulletin of the World Health Organization, 99(1), 19-33F. doi:10.2471/BLT.20.265892
6) Jordan, E. O. (1927). THE INFLUENZA EPIDEMIC OF 1918: II: PREVENTIVE MEASURES. JAMA: Journal of the American Medical Association, 89(20), 1689-1693.
7) BENDAVID, E. et al. Assessing Mandatory Stay-at-Home and Business Closure Effects on the Spread of COVID-19. European journal of clinical investigation, [s. l.], p. e13484, 2021. DOI 10.1111/eci.13484.
FARSALINOS, K. et al. Improved strategies to counter the COVID-19 pandemic: Lockdowns vs. primary and community healthcare. Toxicology Reports, [s. l.], v. 8, p. 1–9, 2021. DOI 10.1016/j.toxrep.2020.12.001
9) MEO, S.A., ABUKHALAF, A.A., ALOMAR, A.A. et al. Impact of lockdown on COVID-19 prevalence and mortality during 2020 pandemic: observational analysis of 27 countries. Eur J Med Res 25, 56 (2020)
10) MEUNIER, T., Full lockdown policies in Western Europe countries have no evident impacts on the COVID-19 epidemic, medRxiv 2020.04.24.20078717;
11) Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures to Prevent SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers. (2021). Annals of Internal Medicine, 174(3), 335-343.
12) Sergio Alejandro, G.-O., & Taulant, M. (2021). Meta-analysis on facemask use in community settings to prevent respiratory infection transmission shows no effect. International Journal of Infectious Diseases, 103(257-259), 257-259.
13) IOANNIDIS, JPA. Precision shielding for COVID-19: metrics of assessment and feasibility of deployment. BMJ Global Health 2021;6:e004614. doi:10.1136/ bmjgh-2020-004614
14) Coccia, M. (2021). The relation between length of lockdown, numbers of infected people and deaths of Covid-19, and economic growth of countries: Lessons learned to cope with future pandemics similar to Covid-19 and to constrain the deterioration of economic system. Science of The Total Environment, 775, 145801.
15) Iqbal, M. M., Abid, I., Hussain, S., Shahzad, N., Waqas, M. S., & Iqbal, M. J. (2020). The effects of regional climatic condition on the spread of COVID-19 at global scale. Science of The Total Environment, 739, 140101.
16) Aboubakr, H. A., Sharafeldin, T. A., & Goyal, S. M. Stability of SARS-CoV-2 and other coronaviruses in the environment and on common touch surfaces and the influence of climatic conditions: A review. Transboundary and Emerging Diseases,
17) Sharma, A., Preece, B., Swann, H., Fan, X., McKenney, R. J., Ori-McKenney, K. M., . . . Vershinin, M. D. (2021). Structural stability of SARS-CoV-2 virus like particles degrades with temperature. Biochemical & Biophysical Research Communications, 534, 343-346.
18) Magurano, F., Baggieri, M., Marchi, A., Rezza, G., & Nicoletti, L. (2021). SARS-CoV-2 infection: the environmental endurance of the virus can be influenced by the increase of temperature. Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 27(2), 289.e285-289.e287.
19) Eleonora, B., Concetta, F., Stefano, F., Maedeh, K., Paola, B., Emilio, D. U., . . . Nicoletti, L. (2021). SARS-CoV-2 infection: the environmental endurance of the virus can be influenced by the increase of temperature. Clinical Microbiology and Infection, 27(2), 289-289.
20) Demongeot, J., Flet-Berliac, Y., & Seligmann, H. (2020). Temperature Decreases Spread Parameters of the New Covid-19 Case Dynamics. Biology, 9(5). doi:10.3390/biology9050094
21) Yang, X.-D., Li, H.-L., & Cao, Y.-E. (2021). Influence of Meteorological Factors on the COVID-19 Transmission with Season and Geographic Location. International journal of environmental research and public health, 18(2).
22) Cevik, M., Tate, M., Lloyd, O., Maraolo, A. E., Schafers, J., & Ho, A. (2021). SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-CoV viral load dynamics, duration of viral shedding, and infectiousness: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Microbe, 2(1), e13-e22.
23) Levine-Tiefenbrun M, Yelin I, Katz R, et al. Decreased SARS-CoV-2 viral load following vaccination. medRxiv 2021: 2021.02.06.21251283.
24) Jefferson T, Spencer EA, Brassey J, Heneghan C. Viral cultures for COVID-19 infectious potential assessment – a systematic review. Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America 2020.
25) Garcia-Beltran WF, Lam EC, Denis KS, et al. Circulating SARS-CoV-2 variants escape neutralization by vaccine-induced humoral immunity. medRxiv : the preprint server for health sciences 2021: 2021.02.14.21251704.
26) Weisblum Y, Schmidt F, Zhang F, et al. Escape from neutralizing antibodies by SARS-CoV-2 spike protein variants. ELife 2020; 9.
27) Greaney AJ, Loes AN, Crawford KHD, et al. Comprehensive mapping of mutations in the SARS-CoV-2 receptor-binding domain that affect recognition by polyclonal human plasma antibodies. Cell Host & Microbe 2021; 29(3): 463-76.
28) Chen, R. E., Zhang, X., Case, J. B., Winkler, E. S., Liu, Y., VanBlargan, L. A., . . . Diamond, M. S. (2021). Resistance of SARS-CoV-2 variants to neutralization by monoclonal and serum-derived polyclonal antibodies. Nature medicine.
29) Tinari, S. (2021). The EMA covid-19 data leak, and what it tells us about mRNA instability. BMJ, 372, n627.
30) Zhou, W., Pool, V., Iskander, J. K., English-Bullard, R., Ball, R., Wise, R. P., . . . Chen, R. T. (2003). Surveillance for safety after immunization: Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) — United States, 1991-2001 [corrected] [published erratum appears in MMWR MORB MORTAL WKLY REP 2003 Feb 14;52(6):113]. MMWR: Morbidity & Mortality Weekly Report, 52(RR-1), 1-24.
31) Savaris, R.F., Pumi, G., Dalzochio, J. et al. Stay-at-home policy is a case of exception fallacy: an internet-based ecological study. Sci Rep Nature 11, 5313 (2021)
32) Lee, W. S., Wheatley, A. K., Kent, S. J., & DeKosky, B. J. (2020). Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies. Nature Microbiology, 5(10), 1185-1191.
33) Karthik, K., Senthilkumar, T. M. A., Udhayavel, S., & Raj, G. D. (2020). Role of antibody-dependent enhancement (ADE) in the virulence of SARS-CoV-2 and its mitigation strategies for the development of vaccines and immunotherapies to counter COVID-19. Human vaccines & immunotherapeutics, 16(12), 3055-3060.
34) Ulrich, H., Pillat, M. M., & Tárnok, A. (2020). Dengue Fever, COVID-19 (SARS-CoV-2), and Antibody-Dependent Enhancement (ADE): A Perspective. Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 97(7), 662-667.
35) Thomson, E. C., Rosen, L. E., Shepherd, J. G., Spreafico, R., da Silva Filipe, A., Wojcechowskyj, J. A., . . . Snell, G. (2021). Circulating SARS-CoV-2 spike N439K variants maintain fitness while evading antibody-mediated immunity. Cell, 184(5), 1171-1187.e112
36) McCallum, M., De Marco, A., Lempp, F. A., Tortorici, M. A., Pinto, D., Walls, A. C., . . . Veesler, D. (2021). N-terminal domain antigenic mapping reveals a site of vulnerability for SARS-CoV-2. Cell.
37) Lee, W. S., Wheatley, A. K., Kent, S. J., & DeKosky, B. J. (2020). Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies. Nature Microbiology, 5(10), 1185-1191.
38) Clark, S. A., Clark, L. E., Pan, J., Coscia, A., McKay, L. G. A., Shankar, S., . . . Abraham, J. (2021). SARS-CoV-2 evolution in an immunocompromised host reveals shared neutralization escape mechanisms. Cell.
39) Aleksandrov, D., & Okhrimenko, I. (2020). Psychological Risk Factors of the Neurotization of Adolescents under the Conditions of Quarantine Measures of the COVID-19 Epidemic. BRAIN: Broad Research in Artificial Intelligence & Neuroscience, 11, 29-36.
40) Murata, S., Rezeppa, T., Thoma, B., Marengo, L., Krancevich, K., Chiyka, E., . . . Melhem, N. M. (2021). The psychiatric sequelae of the COVID‐19 pandemic in adolescents, adults, and health care workers. Depression & Anxiety (1091-4269), 38(2), 233-246.
41) Su, Z., McDonnell, D., Wen, J., Kozak, M., Abbas, J., Šegalo, S., . . . Xiang, Y.-T. (2021). Mental health consequences of COVID-19 media coverage: the need for effective crisis communication practices. Globalization & Health, 17(1),
42) Tanir, Y., Karayagmurlu, A., Kaya, İ., Kaynar, T. B., Türkmen, G., Dambasan, B. N., . . . Coşkun, M. (2020). Exacerbation of obsessive compulsive disorder symptoms in children and adolescents during COVID-19 pandemic. Psychiatry Research, 293.
43) Lambrecht, B., Hammad, H. The immunology of the allergy epidemic and the hygiene hypothesis. Nat Immunol 18, 1076–1083 (2017)
44) Umetsu, D., McIntire, J., Akbari, O. et al. Asthma: an epidemic of dysregulated immunity. Nat Immunol 3, 715–720 (2002)
45) Bach, J. The hygiene hypothesis in autoimmunity: the role of pathogens and commensals. Nat Rev Immunol 18, 105–120 (2018)
46) Sharvan Sehrawat, Barry T. Rouse, Does the hygiene hypothesis apply to COVID-19 susceptibility?, Microbes and Infection, 2020, ISSN 1286-4579,
47) Rouse, B., Sehrawat, S. Immunity and immunopathology to viruses: what decides the outcome?. Nat Rev Immunol 10, 514–526 (2010)
48) Rhodes, A., Ferdinande, P., Flaatten, H., Guidet, B., Metnitz, P. G., Moreno, R. P., . . . Moreno, R. P. (2012). The variability of critical care bed numbers in Europe. Intensive Care Medicine, 38(10), 1647-1653.
49) Ludvigsson, J. F. (2020). Children are unlikely to be the main drivers of the COVID-19 pandemic – A systematic review. Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 109(8), 1525-1530. doi:10.1101/2020.03.09.20033142.; Zhang Z, Xiao T, Wang Y, et al. viral clearance and antibody kinetics of COVID-19 among asymptomatic carriers. medRxiv. 2020;2020(04):28.20083139.
50) Eberhardt, C. S., & Siegrist, C.-A. (2021). Is there a role for childhood vaccination against COVID-19? Pediatric allergy and immunology : official publication of the European Society of Pediatric Allergy and Immunology, 32(1), 9-16.
51) Bhopal, S. S., Bagaria, J., Olabi, B., & Bhopal, R. (2021). Children and young people remain at low risk of COVID-19 mortality. The Lancet. Child & adolescent health.


Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Een gedachte over “Vicieuze cirkels.

  • Ivo Liekens

    Alhoewel ik het algemene principe van natuurlijk immuniteit ondersteun, en ook wel besef dat alleen de pharma van vaccinatie beter van wordt, blijft toch het gegeven dat sommige Latijns-Amerikaanse landen catastrofale mortaliteit cijfers opgeven, met veel burgerprotest tot gevolg.
    Allemaal toe te schrijven aan milieuvervuiling (in de breedste zin) en historische overvaccinatie?
    Toch graag uw visie op dit gegeven graag.