Stop de gijzeling en laat de keuze aan het individu! 4


Stukje uit ons wetboek:”

Overwegende dat het van essentieel belang is, dat de rechten van de mens door een rechtsstelsel beschermd worden, opdat de mens niet verplicht worde uiteindelijk zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen de dwingelandij en de verdrukking;

Ieder kan zich een mening vormen, al dan niet demagogisch, over de opstand die zich vormt onder de bevolking, feit is dat velen zich vanwege de huidige maatregelen wel degelijk verplicht voelen in opstand te komen. Deze opstand is her en der voldoende waar te nemen.

Nog een belangrijk puntje in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:

bevrijd van vrees

Zoals het er nu aan toe gaat word er voortdurend met “vrees” gewerkt.
Men vreest voor de tweede golf, derde golf, overbelasting van ziekenhuizen, enz… Alle virus-maatregelen zijn gesteund op basis van vrees.

De ganse samenleving wordt voortdurend vrees aangejaagd.
Vrees voor boetes, voor politie-invallen, voor nog meer doden, om de medemens te besmetten, voor de verklikkers onder ons, voor uitsluiting, ridiculisering, belediging, onbegrip, nanotechnologie, faillissement, controles…

Mensen die niet meegaan in het virusverhaal worden geridiculiseerd, beschimpt, monddood gemaakt enz. Maar het zijn niet deze mensen die bewust dit virus in de wereld hebben gebracht!

Als het al een natuurlijk virus is, is het ten zeerste ongepast om de mensen die opkomen voor hun vrijheid, dat recht te ontnemen op basis van wat een virus doet.
Ieder heeft recht op het leven, vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Geen enkel standpunt maakt dit ongedaan.

Zoals heden ten dage op een virus gereageerd wordt is volkomen buitenproportioneel. Het afgrijzen rond dood en ziekte gebruiken om de massa in een bepaalde richting te stuwen is een vorm van horigheid. Zij die de menselijke zwaktes kennen, spelen er gaarne op in.

Ieder die daar aan meewerkt overtreed met wetenschap de grondrechten van de levende mens. Wie door middel van demagogische opinie de mens tot onwaardige reactie drijft is de mens die aan de kaak gesteld dient te worden, ongeacht afkomst, opleiding of positie.

Een virus, net zoals elk ander natuurverschijnsel kan niet ter verantwoording worden geroepen wanneer deze de universele rechten van de mens schenden.
Maar mensen die deze natuurverschijnselen ge- of misbruiken, overtreden wel degelijk de rechten van de mens.

Ik geef deze regering, hun experten en gezanten geen enkel recht zich op te dringen of te bemoeien met mijn persoonlijk leven of het leven van de mensen uit mijn gezin en kring. U heeft het recht om aan te bevelen en voor te stellen. Maar verder dan dat reikt uw gezag niet.

Iedere kwalijke veronderstelling over mijn persoon en de mensen uit mijn gezin, familie of kring beschouw ik als een grove schending van de grondwet en zal op gepaste tijd voor een tribunaal of rechtbank berecht worden.

Stop de gijzeling en laat de keuze aan het individu!
Bescherm uzelf en laat anderen vrij en gerust.
Ieder heeft het recht om bevreesd te zijn en zichzelf tegen al dan niet vermeend gevaar te beschermen.
Maar niemand heeft het recht de andere aan wetten van vrees te onderwerpen.

 


Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

4 gedachten over “Stop de gijzeling en laat de keuze aan het individu!

 • Rens Laurent

  Goed artikel, maar juridisch gezien weinig mee aan te vangen daar de overheid zich sterk maakt dat haar maatregelen proportioneel zijn en in het algemeen belang.
  Het zal belangrijk worden om in de toekomst het causaal verband aan te tonen (dwz BEWIJZEN) dat bepaalde maatregelen niet enkel disproportioneel zijn, maar VOORAL (en daarom is het causaal verband belangrijk) aan de basis liggen van geleden schade (ook morele schade).
  Mensen die nu zeggen dat hun “moeke” de dag na toediening van een vaccin is overleden is één zaak, maar daar kunnen we NIETS met doen.
  U ziet toch goed dat telkens er overlijdens worden gemeld in woonzorgcentra waar het vaccin reeds werd gegeven er steeds DUIDELIJK in de berichtgeving staat dat er GEEN causaal verband is.
  Waar is de arts die dit zal durven toegeven?
  Toegeven dat de oude persoon in kwestie zodanig was verzwakt en een slechte immuniteit had dat het eigenlijk crimineel was om deze een vaccin toe te dienen… Dit zou tegelijk een toegeven zijn dat het vaccin niet zo gezond is als men laat uitblijken… dus vergeet het maar… Tegen, pakweg, 2023 zal het allemaal duidelijker worden.

  • Dennis Bericht auteur

   Waardevolle reactie.

   Wat in deze wordt wel aanvaard als bewijs voor een causaal verband?
   Zoiets als wat we hier kunnen vinden?
   https://biblio.ugent.be/publication/8664819
   Of in dit rapport kunnen lezen?
   http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Report4_COVID_19HIS_NL_1.pdf

   En met welk aanneembaar bewijs maakt de overheid zich sterk?
   Tot dusver zag ik elk van hun ‘wetenschappelijk bewijs” weerlegd worden door peerreview.

   Wanneer ik als vrije burger geen verhaal krijg in de schending van onze universele rechten, dan faalt men al tegen de regel die stelt dat een ieder het recht heeft daadwerkelijk beklag in te stellen bij de bevoegde nationale rechtscolleges tegen de daden waardoor de fundamentele rechten, die door de Grondwet of door de wet zijn erkend, geschonden worden en het recht dat ieder heeft om in volledige gelijkheid, zijn zaak billijk en openlijk te laten onderzoeken door een onafhankelijke en onpartijdige rechtbank.
   Wanneer ik wel verplicht ben het causaal verband te bewijzen en de overheid zich enkel sterk hoeft te maken door een onvoldoende gegronde uitspraak, dan zie ik daarin geen volledige gelijkheid.

 • Loek Van Damme

  Zeer juist gezegd! Dit is de beschrijving van wat er nu gebeurt, punt aan de lijn.
  Ik kan deze tekst onder de ogen van mijn echtgenoot duwen, maar hij zal het nog altijd niet willen inzien.
  En met hem nog veel te veel anderen.
  Ik begrijp er niets van. Hoe duivels goed is de manipulatie wel in elkaar gezet? En waarom trappen er maar zo weinig mensen niet in? Hoe krijgen we de anderen zover dat ze het óók zien?

  • Dennis Bericht auteur

   De strijd zoals jij die ook voert gaat beide richtingen op Loek.

   Beide partijen stellen zich gelijkaardige vragen over de de ander.
   Dezelfde houding en bedenkingen hebben de virusvolgelingen ook naar ons toe.
   Zij zijn overtuigd van hun standpunt, wij van de onze.

   Er zijn dus geen werkbare antwoorden op jouw vragen.
   Zoals het onder die vorm uitziet is het of wij, of zij die zich dienen te schikken.
   En zowel hun houding naar ons, alsook onze houding naar hun, vormt de basis voor tweestrijd en onenigheid over de diversiteit.

   Algemeen leveren we op deze wijze enkel maar een kleuterachtige en puberale strijd voor het gelijk onder elkaar. De doodsteek van warmte, liefde, vrijheid, vrede, vreugde en genegenheid. Een strijd waarin niets te winnen en enkel te verliezen valt.

   Wat het mentaal en emotioneel veel en veel zwaarder maakt om in vrede samen te leven is dat wij hun vrijheid, leven en veiligheid niet begrenzen en zij in toenemende mate verwoede pogingen blijven ondernemen om onze te vrijheid begrenzen. En daardoor ondermijnen zij wel degelijk ons gevoel van veiligheid en welzijn.
   In plaats dus van hun eigen noodzakelijke afstand te behouden en te nemen, dwingen ze iedereen om dezelfde angstbeweging te maken.

   Geen van hen, noch hun bange gelovigen noch de machtswellustige, heimelijke en schijnheilige soort, en verder ook niemand anders hoeft het eens te zijn met mijn standpunt, noch zich te schikken naar mijn wil. En zij mogen hun meningen voor mijn part in het gat van hun leider steken en het vervolgens in allerlei media er weer uit kotsen. Het recht om mijn vrijheid te schenden hebben ze niet en krijgen ze niet.

   En wanneer dit circus gaat aanblijven zal eenieder die er aan heeft meegewerkt én er in blijft meelopen, op gepaste tijd verantwoording mogen afleggen voor wat ze ons hebben aangedaan en de gevolgen daarvan ondergaan.
   Net zoals wij ook de gevolgen van onze daden, keuzes en beslissingen dienen te dragen.

   Wie is er klaar voor om te ondergaan wat hij of zij de ander heeft aangedaan?
   Wie wenst behandeld te worden zoals hij of zij de ander behandeld heeft?
   Wie wil herdenkt worden zoals hij of zij de ander herdenkt?
   Wie wil het juk dat men de ander heeft omgedaan zelf op zich nemen en dragen?

   Kortom Loek, jouw echtgenoot (en ieder mens zoals hij) hoort niet verplicht te worden om in te zien wat jij wil dat hij inziet. Net zo min als dat jij verplicht bent in te zien wat hij of eender welk ander mens wil dat jij inziet. Jullie hebben elk een onverenigbaar standpunt. Geef dubbel zoveel aandacht aan de zaken waarin jullie wel overeenkomen en laat hem de ruimte en vrijheid om een tegenstrijdig standpunt te hebben.
   Ga met zijn onverenigbaar standpunt om zoals jij wenst dat men met jouw onverenigbaar standpunt omgaat.

   Uiteindelijk gaan we allemaal gaan inzien dat we niet enkel ons eigen maar ook anderen hun leven meer dan eens verkloot hebben.
   Jammer dat er nog steeds zoveel zijn die daarvan genieten en trots op zijn.