Open brief aan de ministers en volksvertegenwoordigers 1


Geachte,

Wij proberen al maanden correcte antwoorden te krijgen van de vorige ministers, maar die achten het blijkbaar niet nodig om gezond kritische stemmen uit het volk te woord te staan. Alle begrip dat u het druk heeft, maar dit gaat om een zeer belangrijke kwestie, nl. de volledige gezondheid voor iedereen, en dus niet enkel de fysieke, maar ook de mentale en emotionele gezondheid.

Op onze uitgebreide vragen en kritische kijk hieronder wens ik dus absoluut geen standaard antwoord van u te ontvangen. Ik sta op mijn recht om als burger op correcte wijze gehoord te worden en niet afgewimpeld te worden met een beleefd standaard antwoord. Mijn verzoek aan u is het bericht, waar ik en mijn man heel wat tijd in gestoken hebben, grondig door te lezen, te overdenken en eventueel bij twijfel zelf ook eens zaken op te zoeken. U kan hiervoor de bronnen met link in mijn bericht terug vinden. Het staat u zelfs vrij om ongemaskerd hierover in dialoog te treden met ons, aan het eind van dit bericht nodigen we u uit.

Het belang van dit schrijven gaat om het nemen van verantwoordelijkheid, integriteit, waarachtigheid en respect. Tot heden merken we dat er enkel stem wordt gegeven aan de gevaren-predikanten en hun grote schare volgelingen. Wanneer er klachten of ergernissen komen van mensen die de maatregelen prima en zelfs niet streng genoeg vinden, dan wordt daar in de media ruimschoots platform en door u onmiddellijk gevolg aan gegeven. Maar wanneer wij, vrije Belgen, ons ongenoegen uiten, om gehoor en begrip te vragen en er op staan dat onze waarden ook gerespecteerd worden, dan wordt dat genegeerd, verontwaardigd, gesmaad en met de grootste onzin weerlegd.

Het is niet mogelijk om in deze brief het ganse debat te voeren noch alle onderwerpen voldoende uit te schrijven. Toch zijn er voldoende argumenten en overwegingen waar wij als vrije burgers van België op staan dat u deze ter harte neemt om grove schendingen ongedaan te maken. Eén van deze schendingen is dat u de mondmasker-plicht oplegt en de macht aan burgemeesters, gouverneurs, groot ondernemers en hoofden van vervoersmaatschappijen schenkt om hier naar goeddunken gebruik van te maken. Eén van uw argumenten waarvoor u dit doet is om de zwaksten van de samenleving te beschermen.

Maar het gaat geheel aan u voorbij dat u hiermee de rest van de samenleving verzwakt en ridiculiseert. Wie gaat voor het verzwakken van de ganse mensheid straks de verantwoordelijkheid op zich nemen? Een probleem voor later? Dat kan u denken. Dit is echter het gevolg van jullie maatregelen. Vele ouderlingen vragen zelfs niet om een godganse samenleving te gijzelen zodat zij een maandje, een jaartje of twee langer leven kunnen.

Vanuit propagandisch standpunt en met kennis van hersenspoeling heeft u met uw aanpak al een gering succes. Echter, hoe kan u straks, wanneer u ter verantwoording wordt geroepen, verklaren dat u niet op de hoogte was van de schadelijkheid van de maatregelen? Er zijn ruim voldoende stemmen om naar te luisteren die u waarschuwen voor de foute koers die het huidige beleid neemt.

Voor ons is het wachten tot een rechter zich moedig en waardig toont en ons de kans geeft om gehoord te worden. In tussentijd zien wij hoe een schijnbare democratie niets meer blijkt te zijn dan een technocratie met onmiskenbare tekenen van dictatuur en autoritarisme. Onaanvaardbaar en indien blijkt dat deze tendens zich verder zet, eisen ook wij uw ontslag en nieuwe verkiezingen.

Hoe dan ook, u neemt het op voor de zwaksten waarbij u de rest van de samenleving verzwakt, enkelingen de macht geeft om volgelingen tot gehoorzaamheid te dwingen, het verklikken verheft tot een deugd om zo nog meer controle uitgeoefend en het wantrouwen onder het volk aangewakkerd te krijgen. Deze ganse mensonterende aanpak dient met onmiddellijke ingang gestaakt te worden. Want er zal een moment komen waarop u zich mag verantwoorden voor de beslissingen die u genomen heeft. Beslissingen waarbij de kwalijke gevolgen al vele malen het verzonnen gevaar overtroffen hebben.

Wij verzoeken u de rechten van de mens terug in ere te stellen, de mondmasker-plicht alsook het beboeten van de maatregelenplicht-overtreders op te heffen, een standpunt van vertrouwen in de volwassenheid en gezond verantwoordelijkheidsbesef van het Belgische volk in te nemen en maatregelen als een al dan niet sterke aanbeveling aan te bieden.

Indien er geen volwaardig gehoor wordt gegeven aan ons schrijven, blijven wij ons beroepen op ons recht van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid en gaan niet mee in uw verhaal noch beleid. Wij zijn gezonde, volwassen en goedaardige mensen en nemen als dusdanig onze eigen verantwoordelijkheid.

Hieronder vindt u de kennis, wetenschap en inzichten welke voor ons doorslaggevend zijn. Veel hiervan zal u al wel vernomen hebben, maar het kan geen kwaad om enkele belangrijke punten nog eens op een rijtje te zetten.

 1. PCR-testen

Als er stukjes RNA van het coronavirus (kleine brokstukken van het SARS-CoV-2 virus) worden aangetroffen, dan geeft de PCR-test een positieve testuitslag. Wat ontzettend belangrijk is om te realiseren, is dat de geteste persoon dus positief is getest op brokstukken van het coronavirus. Het feit dat er brokstukken worden aangetoond, wil niet zeggen dat het virus nog intact is, in staat is te vermenigvuldigen, nog in staat is de persoon te infecteren, wat uiteindelijk kan leiden tot een klinisch beeld (loopneus, niezen, hoesten, koorts, longontsteking) en iemand ook besmettelijk is voor een ander. Dit kunnen evengoed brokstukken zijn van maanden geleden.[1][2]

Op 30/06/2020 was er een advies van het RAG over de interpretatie van de Ct-waarden bij het uitvoeren van de PCR-test. [3]
Hierin staan enkele onderzoeken die aantonen dat de Ct-waarde omgekeerd evenredig is met het aantal virale deeltjes. Dus hoe groter de Ct-waarde, hoe kleiner het aantal virale deeltjes. In dit advies staat ook dat de labo’s in België enkel kwalitatieve resultaten doorgeven, dus negatief of positief. Niet alle labo’s kunnen de Ct-waarde meegeven.
Verder wordt aangegeven dat Ct-waarden alleen niet voldoende zijn om aan te tonen of iemand al dan niet besmettelijk is. Hiervoor zijn meerdere andere testen voor nodig.

De Ct-waarde is erg afhankelijk van de staalname ( tijdstip, plaats, opslag, kwaliteit) en het gebruikte apparatuur, testmethode,…. Hierdoor is het moeilijk om een algemene Ct-waarde te hanteren als limiet.
Omdat men in vele gevallen niet voldoende informatie heeft of een positieve PCR-test effectief besmettelijk is, gaat men uit ‘voorzorg’ iedereen maar als besmettelijk catalogiseren.

Vindt u het correct dat iedereen als besmettelijk aanzien wordt, terwijl dit in vele gevallen niet zo zou kunnen zijn? Is het niet beter om op zoek te gaan naar andere testmethodes die wel betrouwbaar zijn en wel aangeven of iemand effectief besmettelijk is? Is het niet belangrijk dat er aanvullende testen gebeuren om na te gaan of de persoon in kwestie wel degelijk besmet is?
Vindt u het normaal dat je door een onbetrouwbare test als besmettelijk bestempeld wordt, met alle persoonlijke gevolgen van dien, alsook voor de omgeving en heel het land?

De maatregelen worden nog steeds genomen op basis van het aantal ‘besmettingen’ die dus eigenlijk geen besmettingen zijn, maar positieve testen die niet meteen gevaar betekenen.
Door deze hoge cijfers steeds maar in de media te gooien, blijft men angst rondstrooien, terwijl dit net de mens verzwakt, onzeker maakt en verdeeldheid veroorzaken.

Er is al herhaaldelijk gevraagd om de cijfers in het juiste perspectief weer te geven. Deze vraag werd ook gesteld aan de ombudsman van vrt-nws en het antwoord waarom deze cijfers niet in volledig overzicht worden weergegeven is onthutsend: “Omdat de ratio weinig veranderde” zegt Koen Wauters die de corona-cijfers volgt op de redactie. “ Van half juli tot eind augustus schommelden de ratio’s rond de 3%. Geen verandering, geen nieuws.”[4]

Dus de mensen konden niet meer angstig gehouden worden met de correcte weergave van de cijfers? En hiervoor zijn er in de vakantie nog strengere maatregelen ingevoerd?? Hoe is dit menswaardig te verantwoorden??

In een artikel van HLN staat een onderzoek dat aangeeft dat deze zomer bijna de helft van de positieve mensen eigenlijk rondliepen met oude infecties. Vindt u het correct dat een heel land gegijzeld wordt op basis van onbetrouwbare PCR-testen?[5a][5b]
Men weet al maanden dat de oude infecties de curve vertekenen, maar er wordt niets mee gedaan. Waarom niet? Waarom blijft men de mensen een rad voor de ogen draaien? En waarom blijft u hier aan meewerken?[6]

 1. PCR-testen versus ziekenhuisopnames en sterfgevallen

Volgende grafieken geven een overzicht van de positief geteste mensen tov de ziekenhuisopnames en sterfgevallen weer. (Alle real-time cijfers en -grafieken vindt u onder [7])

Tijdens de eerste golf is te zien dat de ziekenhuisopnames in verband kan gesteld worden met de positief geteste mensen. Dit is ook logisch, want toen werden, zoals Steven Van Gucht aangeeft [8], enkel de zeer zieke mensen getest. Dezelfde golf is te zien bij de sterfgevallen.

Zoals u zelf ziet volgt deze lijn niet meer vanaf half juli. Laat dit nu juist het moment zijn dat de algemene mondmaskerplicht werd ingevoerd. Het is wel zeer opmerkelijk dat sinds die invoering het aantal positief geteste mensen zeer sterk gestegen is. Ook het aantal ziekenhuisopnames begint vanaf dan zeer lichtjes te stijgen, maar niet in die mate als tijdens de eerste golf. Er wordt al sinds juli gesproken van een tweede golf, maar die is nog steeds niet zichtbaar. De sterfgevallen zijn al zeer lang een vlakke lijn en beginnen nu stilletjes te stijgen, maar we mogen zeker niet vergeten dat het griepseizoen er ook aan komt. De mensen die nu sterven zijn ook grotendeels reeds zieke, oudere mensen, de helft is +85 jaar en meer dan 85% is +65.

Als we nog eventjes wachten zal de tweede golf er wel komen omdat het griepseizoen begonnen is. De vraag gaat dan zijn of al de mensen die door de griep geveld worden bij covid gaan geteld worden. Want voor covid-gevallen wordt er subsidie binnengehaald, nietwaar?

 1. Andere virussen

Sars-CoV-2 is niet het enige virus dat in omloop is.

Zoals onderstaande tabel aangeeft, zijn er verschillende virussen die ons ziek kunnen maken, met gelijkaardige symptomen.[9]

Op de website van het RIVM vindt u volgende grafiek terug [10]


Deze geeft duidelijk aan dat al sinds de zomer hoofdzakelijk het Rhinovirus de oorzaak is bij mensen met acute klachten aan de luchtwegen, ook een van de kenmerken van Covid-19.

Ik heb een gelijkaardige grafiek jammer genoeg niet voor België kunnen vinden. Deze info wou ik opvragen bij Sciensano, maar zij hebben geen tijd voor de gewone burger.

De virologen willen het virus uitroeien, maar virussen volledig uitroeien is zeer moeilijk, tenzij je de hele bevolking uitroeit.

 1. De maatregelen

Er werd een hele resem maatregelen ingevoerd, die allemaal zouden werken. Ik vraag me af hoe je kan aantonen of een maatregel werkt als er verschillende maatregelen tegelijkertijd worden ingevoerd. Bij wetenschappelijk onderzoek wordt er telkens 1 parameter aangepast om dan te kijken wat er gebeurt. Hier werd afstand verplicht, ontsmetten/wassen van handen, bubbels en dragen van mondmaskers. Hoe kan je nu weten welke maatregelen er werken?

Als u goed naar bovenstaande grafiek kijkt, kan u zien dat de stijgingen terug begonnen zijn vanaf het moment de algemene mondmaskerplicht is ingevoerd! Gaat er dan bij niemand een belletje rinkelen?

Studies over mondmaskers zijn zeer uiteenlopend en geen enkele studie toont aan dat mondmaskers weldegelijk werken. Er wordt dan maar uitgegaan van “baat het niet dan schaadt het niet”. Dit is een zeer gevaarlijke conclusie, want de maskers schaden heel wat.

Op dit moment is er dus een gigantisch medisch experiment gaande bij het lang dragen van mondmaskers door burgers. De Code van Neurenberg [11] wordt hierdoor gigantisch aan de laars gelapt. Bij medische experimenten dienen de proefpersonen namelijk vrijwilligers te zijn. Ik betwijfel ten zeerste dat aan al die mensen die nu verplicht zijn een hele dag een mondmasker te dragen gevraagd is of ze hieraan willen deelnemen. Verder heeft men het recht om op elk moment uit het experiment te stappen. Ook daaraan wordt niet voldaan, deze mensen worden namelijk bedreigd met boete en bestraffing.

Met welk recht wordt er op deze wijze met de gezondheid en vrijheid van onze jongeren, volwassenen en ouderlingen gespeeld? Artsen waarschuwden al dat mondmaskers geen goed idee zijn, maar er wordt niet naar geluisterd.[12] Mijn eigen dochter klaagt vanaf woensdag al over hoofdpijn omwille van het dragen van dat masker en dan moet ze nog twee volle dagen gaan! Verder is het nu al onhoudbaar van de kou in haar klaslokaal en de winter moet nog gaan beginnen!

De maatregelen zijn ingevoerd voor de volksgezondheid.

In het begin werd gezegd dat deze dienden om de ziekenhuizen niet te overbelasten. Sinds begin juni was dit zeker niet meer het geval ( zie grafieken) en toch werden we in de zomer met allerlei strengere maatregelen geconfronteerd. De positieve testen stegen wel, maar de ziekenhuisopnames volgden niet. En wat die positieve testen zeggen heeft u hierboven al kunnen lezen.

Waarom werden dan toch steeds weer nieuwe, strengere maatregelen ingevoerd, als de ziekenhuisopnames toch niet stegen? De ziekenhuizen kwamen nergens in het nood en hadden meer te lijden onder de stress om zich corona-klaar te maken. Hierdoor kregen de andere zieken minder aandacht en ruimte.

Wie bepaalt er wie er recht heeft op goede zorg? En wat is dat, goede zorg?

Gaat het enkel om zo weinig mogelijk doden te hebben? Is er dan geen ruimte meer voor de levenskwaliteit van de burger? Kan er geen rekening meer gehouden worden met de rechten van de mens?

Maatregelen dienen in verhouding te staan met het het werkelijke probleem. De maatregelen die nu genomen zijn, zijn buiten proportie. Dat dit aan het begin van de crisis zo was, kan nog begrepen worden, maar nu zoveel maanden later, is hiervoor geen enkel begrip meer.

Zijn alle andere gevolgen door de maatregelen niet belangrijk genoeg?

 • Jongeren kunnen niet meer jong zijn. Ze kampen met angst, stress en depressies. De vrijheid om te feesten, onbezonnen, gewoon jong te zijn wordt hen ontnomen. Je bent maar 1x in je leven jong en voor de jongeren van nu wordt die periode voor hen volledig afgenomen.[13]
 • Er is een enorme toename van eenzaamheid, in alle lagen van de bevolking. Bejaarden in rusthuizen kunnen amper nog op een normale manier bezoek ontvangen, mensen opgenomen in ziekenhuizen zijn onderworpen aan zeer strikte bezoekregelingen. Dit zijn ware hersenspoel-praktijken.[14][15][16]
 • Corona leidt tot maar liefst 500.000 meer kindhuwelijken.[17]
 • Miljoenen meisjes wereldwijd kunnen niet meer naar school.[18]
 • 100 miljoen mensen worden wereldwijd in de armoede geduwd.[19]
 • Bejaarden verliezen hun levenslust. Ze kijken steeds uit naar het bezoek van hun kinderen en kleinkinderen. Dit werd enorm aan banden gelegd.[20]
 • Kinderen wordt wijsgemaakt dat zij verantwoordelijk gaan zijn voor de dood van hun ouders/grootouders als ze zich niet strikt aan de maatregelen houden. Heeft er al iemand bij stilgestaan wat dit werkelijk met zo’n kind doet als één van zijn grootouders effectief sterft? Heeft er al iemand over nagedacht wat zo’n schuldgevoel met een kind doet, hoe lang hij/zij dit verder meedraagt in zijn verdere leven? Welk soort mens doet dit zijn medemens aan?
 • Er staan ons een golf aan faillissementen te wachten. (gaan we die ook elke dag afgebeeld zien in een grafiek?) En welke bevolkingsgroep gaat u dan weer verzwakken om hen bij te staan?[21][22]
 • Vele mensen verloren hun baan of zijn tijdelijk werkloos. De vraag is of ze ooit terug aan de slag kunnen gaan en onder welke omstandigheden?[23][24]
 • Economie is voor een groot deel stilgevallen.
 • Niet alle mensen krijgen de juiste zorg doordat ze te bang zijn om naar de dokter te gaan.
 • Kankers worden te laat ontdekt.[25]
 • De enorme stress die al deze maatregelen opwekken bij mensen en die oorzaak zijn van extra ziektes, fysieke pijnen, angsten … Angst en stress is zeer nadelig voor het immuunsysteem.[26]
 • Polarisatie, onrust en wantrouwen onder de bevolking, vrienden, familie, collega’s, enz.. veroorzaakt door verklikkers, uitlokkers en dergelijke soort mensen.
 1. Voorstellen

Misschien moet eens de vraag gesteld worden of er geen andere mogelijkheden zijn om met dit virus om te gaan en daarbij niet de vrijheden en waardigheid van de mens en de economie te schaden.

Bij deze ben ik zo vrij om u een paar voorstellen te doen:

 • Sta de mensen bij om zorg te dragen voor zichzelf. Duidt hen bijvoorbeeld ook op het nemen van de juiste vitamines en mineralen, zoals vit D, vit C, zink… Lanceer campagnes over hoe de mens zich preventief kan versterken: beweging, gezonde voeding, vitamines, warme sociale contacten, vermijden van stress …[27]
 • Leg de angst en stress opwekkende berichten aan banden. De dagelijkse berichtgeving is gebaseerd om angst te creëren. Dit is nefast voor het immuunsysteem. Bij stress gaat deze in overlevingsmodus en besteedt het geen aandacht aan het immuunsysteem. Laat juist dat immuunsysteem zo belangrijk zijn om niet ziek te worden, van welk virus of bacterie dan ook.
 • Geef de mensen de keuzevrijheid. Vanuit gezond menswaardig inzicht en een degelijke, wetenschappelijk onderbouwde uitleg (die er tot nu toe nog altijd niet is geweest) kan je veel meer bereiken dan uit dwang en verplichting. Hoge boetes gaan geen virus verjagen noch inperken.
 • Richt je tot de risicopatiënten, licht hen in. Maak de mensen duidelijk voor wie het virus een risico vormt en wat ze kunnen doen/verwachten.
 • Geef de burgers het recht om zich tot de rechtbank te wenden. Tot op heden wordt je van het kastje naar de muur gestuurd, en neemt geen rechter een standpunt in.
 • Respecteer de mensenrechten![28]
 • Noem het virus bij naam en noem het geen killervirus. Corona bestaat al langer en het is in het geheel niet zo schadelijk als wat de media en u wil doen overkomen.
 • Stop de oorlogstaal en spreek de taal van vertrouwen en bekrachtiging.
 • Luister ook eens naar de kritische stem. Niemand heeft de volledige waarheid in pacht, ook wij niet. Zet verschillende stemmen aan tafel en ga openlijk een eerlijk debat aan.
 • Breng meteen een einde aan dit ongewenst sociaal en medisch experiment.
 • Subsidieer een goede ventilatie voor openbare gebouwen, scholen, ziekenhuizen, woon-zorgcentra, …
 1. Samenvatting

 • PCR-testen zijn niet betrouwbaar en toch worden de dagelijkse cijfers hier nog op gebaseerd.
 • Cijfers worden zonder context weergegeven en dragen zo bij tot enorme en nodeloze angst bij mensen.
 • Er is geen wetenschappelijk bewijs dat alle genomen maatregelen werken.
 • De wijze waarop er nu wereldwijd beleid gevoerd wordt, verzwakt de mens, polariseert en zet aan tot extremen.
 • De aangeboren vrijheid en rechten van de mens worden zwaar overtreden.
 • kortom u en uw beleid maken alle mensen zwakker, banger en zieker.

Aristoteles heeft een heel belangrijke uitspraak gedaan:

Het enige wat je met liegen bereikt is niet geloofd worden als je de waarheid spreekt.

En dit is exact wat er aan het gebeuren is. Door alle leugens die verteld worden, zaken die niet verteld worden, cijfers die zonder context worden weergegeven, … is jullie ongeloofwaardigheid het gevolg.

Wat er verder nog gezegd wordt, waarom zou het nu wel waar zijn? Waarom zouden we jullie nu wel gaan geloven?

De leugens en het bedrog hebben veel te lang geduurd. Ik heb geen idee hoe dit nog kan teruggedraaid worden. Ik heb geen idee wat jullie nu nog kunnen doen om oprecht, integer, waarachtig en respectabel terug te komen.

Wij missen waarheidsgetrouwe leiding, volwaardige debatten en aandacht voor alle normen in de samenleving. Wij nodigen u dan ook ongemaskerd uit aan onze tafel om samen te bespreken hoe wij, de burger, en u, de betaalde politieker, in afstemming en overeenstemming geraken.

Met vriendelijke groet,
Els & Dennis
Vrijheid in Beweging

Referenties:

1] Wang-Da Liu, Sui-Yuan Chang, Jann-Tay Wang, Ming-Jui Tsai, Chien-Ching Hung, Cia-Lin Hsu, Shan-Chwen Chang – Prolonged virus shedding even after seroconversion in a patient with COVID-19 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32283147/

[2]https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/02/positief-testen-maar-toch-niet-besmettelijk-zijn-hoe-komt-dat/#:~:text=%22Met%20de%20PCR%2Dtest%20(,virus%20in%20contact%20is%20geweest.%E2%80%9D

[3]https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/30300630_Advice_RAG_interpretation%20PCR.pdf

[4]https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/28/vragen-aan-de-nieuwsombudsman-over-de-coronaverslaggeving/

[5a]https://www.hln.be/nieuws/binnenland/was-er-deze-zomer-wel-een-tweede-coronagolf-analyse-van-positieve-testen-legt-verbijsterend-patroon-bloot~adbe2b81d/

[5b]https://www.hln.be/nieuws/binnenland/we-weten-al-maanden-dat-oude-corona-infecties-de-curve-vertekenen-maar-niemand-doet-er-iets-aan~aa6eee46/

[6]https://www.hpdetijd.nl/2020-09-27/drie-wetenschappers-de-coronatest-is-onbetrouwbaar-en-het-testbeleid-faalt/?fbclid=IwAR31RwMhSnTXpjf-wpqWsWB2h6Bt1p2XMYNYF0GiMuI3vIfkHh7poW05Haw

[7]https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT6QktPAn3QBB7-aBwONDhgWQjX53NB9_6qXGilvbdxKAACwqun7ucnT9Agd4j1IpqfuyHybu2f8DkX/pubhtml#

[8]https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/08/03/liveblog-3-augustus-2020/

[9]https://emedicine.medscape.com/article/227820-overview

[10]https://www.rivm.nl/griep-griepprik/feiten-en-cijfers

[11]https://nl.wikipedia.org/wiki/Code_van_Neurenberg

[12]https://www.standaard.be/cnt/dmf20200909_94079117

[13]https://www.hln.be/nieuws/binnenland/aantal-jongeren-dat-hulp-zoekt-door-corona-stijgt-pijlsnel-ik-voel-me-gewoon-zo-machteloos~ac285857/?utm_medium=rss&amp%3Bamp%3Butm_content=Net%20binnen&fbclid=IwAR2raLqV4hKM3S24ChG-ZOYfCO49BlriioBJTCKBsumrM0Ra0sBRuZRtTyo

[14]https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/29/terzake-eenzaamheid/

[15]https://www.tele-onthaal.be/pers/corona-heeft-impact-op-elk-levensdomein

[16]https://www.uzleuven.be/nl/bezoek/gasthuisberg

[17]https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/03/corona-leidt-tot-maar-liefst-500-000-meer-kindhuwelijken/

[18]https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/08/30/20-miljoen-meisjes-wereldwijd-kunnen-niet-meer-naar-school/

[19]https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/08/21/volgens-de-wereldbank-duwt-corona-100-miljoen-mensen-in-extreme/

[20]https://www.standaard.be/cnt/dmf20200813_97646485?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend&fbclid=IwAR2hoC1-Sg8o2BfhSDMPzmJ3UC8tXQDjdNJ7fuA1VJnTZX8JAcsxBWAoYwU

[21]https://www.hln.be/geld/economie/piek-in-faillissementen-verwacht-door-afbouw-steunmaatregelen-coronavirus~a364bcb6/

[22]https://www.madeinlimburg.be/nieuws/33-minder-faillissementen-dan-vorig-jaar-huh/

[23]https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/economie/kwart-miljoen-belgen-dreigen-baan-te-verliezen-door-corona/10226307.html

[24]https://www.hln.be/nieuws/binnenland/rva-nog-ongeveer-340-000-tijdelijk-werklozen-wegens-corona-in-juli~a55d4420/

[25]https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/08/22/oncoloog-ik-zie-tumoren-waarvan-ik-dacht-dat-ze-in-geschiedeni/

[26]https://www.knack.be/nieuws/wetenschap/kan-een-mens-sterven-van-angst-ja/article-opinion-1586357.html

[27]https://www.ahealthylife.nl/vitamine-d-effectief-tegen-corona-volgens-spaans-onderzoek/?fbclid=IwAR0rwXTsWBxX4iQLTQuLxT_OvyxpiLKMc06aPxHkpaURmGOOY7YqyqERPzM

[28]https://www.amnesty.nl/encyclopedie/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-uvrm-korte-versie?gclid=CjwKCAjwzvX7BRAeEiwAsXExoxW6wJ3hwtdxXsUkU6dRNrrXD9PCz0iuKAbmf_4jO3cejm-4AAsQRRoCYSoQAvD_BwE


Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Een gedachte over “Open brief aan de ministers en volksvertegenwoordigers